Mohammad Taherian Atre Kosar

Atre Kosar

زمین از شوق میچرخه
زمان از عشق لبریزه
خدا در جام پیغمبر
دمادم باده میریزه
دلیل سوره کوثر
در آغوش محمد شد
جهان از دیدن زهرا
سراسر شور بی حد شد
به دنیا نور میباره
چراغونه همه عالم
برای این چنین روزی
به پا شد خلقت آدم
به خود هر لحظه میباله
خدا از خلقت زهرا
که مادر واژه‌ی نابیست
برای دختر طاها
تمام حرمت مادر
برای حرمت زهراست
تمام هیبت مادر
فقط در فاطمه پیداست
چه حس خوبیه وقتی
دعا پشت سرت باشه
چه حسی بهتر از این که
دعای مادرت باشه
فدای چادر مادر
که بوی زندگی داره
شمیمش در دل خونه
نهال عشق میکاره
به دنیا نور میباره
چراغونه همه عالم
برای این چنین روزی
به پا شد خلقت آدم
به خود هر لحظه میباله
خدا از خلقت زهرا
که مادر واژه‌ی نابیست
برای دختر طاها

See More

See Less

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *