Hossein Ebrahimi Doost

Doost

دوست دارمت دارمت دوست ای دوست
شروع شعر من شدی ترانه ای ای دوست
هر جای این دنیا با نام تو ای دوست
یک حس بی نقصه زیبایی امروز
اینجا کنار هم همراه و خوشحالیم
دوست دارمت ای دوست ای مظهر شادی
در این مسیر سخت همدیگرو داریم
از دوستی هرگز دست برنمیداریم
حالا که دنیامون در قفل و زنجیره
این زندگی ما رو تحویل نمیگیره
شاید که فرداها از ما کنن یادی
دوست دارمت ای دوست ای مظهر شادی
شاید که این دنیا هر روز بدتر شه
احساس آدمها هر روز کمتر شه
اما میونه ما دوستی نمیمیره
این دل انرژیشو از دوست میگیره
شاید که این دنیا هر روز بدتر شه
احساس آدمها هر روز کمتر شه
اما میونه ما دوستی نمیمیره
این دل انرژیشو از دوست میگیره
دوست دارمت تا ابد دوست ای دوست
تمام شعر من شدی ترانه ای ای دوست
حال و هوای دل با نام تو ای دوست
مثل یه لبخنده زیبایی امروز
باید کنار من از غصه ها رد شی
دوست دارمت ای دوست حتی اگر بد شی
در این هجوم درد همدیگرو داریم
از دشمنی و قهر از کینه بیزاریم
حالا که فردامون غمگین و دلگیره
دنیای آدم ها با غصه درگیره
باید کنار من از غصه ها رد شی
دوست دارمت دوست حتی اگر بد شی
شاید که این دنیا هر روز بدتر شه
احساس آدمها هر روز کمتر شه
اما میونه ما دوستی نمیمیره
این دل انرژیشو از دوست میگیره
شاید که این دنیا هر روز بدتر شه
احساس آدمها هر روز کمتر شه
اما میونه ما دوستی نمیمیره
این دل انرژیشو از دوست میگیره

See More

See Less

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *